08 มีนาคม 2551

รายชื่อนักเรียนนายสิบ รุ่น 18/28 รวมเหล่า


ฝากชื่อที่อยู่ ข้อความ เบอร์โทร คลิกที่ ความคิดเห็น ด้านล่างข้อความนี้ครับ
1.สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม เหล่าราบ สุรินทร์ 08-9848-0009
2.สิบเอกเพทาย พิมพ์ทอง เหล่าราบ สุรินทร์ 08-6263-5902
3.สิบเอกประจักษ์ เนริกุล เหล่าราบ สุรินทร์
4.สิบเอกมณี โชครัมย์(ณัฐพล) เหล่าราบ สุรินทร์
5.สิบเอกวิสันต์ สมเป็น เหล่าราบ
6.สิบเอกธวัชชัย วรรณคำ เหล่าราบ สุรินทร์
7.จ่าสิบเอกจรัญ ถนอมศิลป์ เหล่าแพทย์ สุรินทร์ 08-6258-1108
8.จ่าสิบเอกจำรัส ดีพาชู เหล่าราบ ศาลทหารสุรินทร์
9.จ่าสิบเอกกิตติสิทธิ ชาญชัย เหล่าราบ(ปลัด อบต.) 08-7176-6081
10.จ่าสิบเอกอนุชา จิตต์ชอบค้า เหล่าราบ 08-1953-4632
11.จ่าสิบเอกทองรินทร์ ราชบุญคุณ เหล่าราบ 08-10639-9798


130 ความคิดเห็น:

krunumas กล่าวว่า...

เพื่อนๆนักเรียนนายสิบท่านใดมีรายชื่อกรุณาโพทส์ไว้ก็แล้วกันะครับ(ต่อ)อีก
1.จ.ส.อ.ราชัญ เนียมทอง ราบ
2.จ.ส.อ.ประสิทธิ์ สร้อยปัดสา ราบ
3.พันโทบัณฑิต คำเคน ราบ
4. สิบเอกยุทธนา ชำนาญการ ราบ
5.จ.ส.อ.หิรัญ บรรดาศัดิ์
6.จ.ส.อ.วราพงษ์ พงษ์มาลี
7.จ.ธีระ อ่อนคล้าย
8.จ.สมควร พันทนิตย์
9.จ.คำปัน ศรีพุธา
10.จ.มงคล ชนะสงคราม
11.ร.ท.พงศธณ จันทา
12.จ.สุพจน์ บรรทัด
13.จ.วิฑูรย์ มาลัย
14.จ.สุธีร์ ศรีนิเวศน์
15.จ.ไพรวรรณ ขันทะมาลา
16.จ.จำรัส แผลงฤทธิ์
17.จ.เฉลิมพล ยาดี
18.จ.นิพล บัวแก้ว
19.จ.ปัญญา หวะสุวรรณ(ลาออกจากราชการ)
20.จ.ชาญบุญ ทรัพย์ใหญ่
21ส.มานิตย์ ถนอมทรัพย์(ทำงาน ธอส.บุรีรัมย์)
22.ร.ต.กฤช พรหมใหม่
23.จ.ประพัตร มนูสารพงษ์
เพื่อนท่านใดที่เห็นบล๊อกนี้โทรมาคุยกันบ้าง
สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม นนส.4/28 พัน1 ร้อย 2

krunumas กล่าวว่า...

24.จ.ส.อ.วัลลภ สุทธิกร
25.จ.ส.อ.สุภาพ ม่วงรัก
26.จ.ส.อ.วศิน วรปัสสุ
27.จ.ส.อ.สมพร เซ้งมา
28.จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เข็มกลัด
29.จ.ส.อ.ไพศาล สุขอินทร์
30.จ.ส.อ.อนุพงษ์ พิมล
31.จ.ส.อ.สุขเกษม จันทรวิจิตรกุล
32.จ.ส.อ.สุรัชย์ ไวยนันท์
33.จ.ส.อ.เฉลิมพล ยาดี
34.จ.ส.อ.สุวิน ยามา
35.จ.ส.อ.ชาญบุญ ทรัพย์ใหญ่
36.จ.ส.อ.บัญญัติ คงทรัพย์
37.ร.ต.กฤษ พรหมใหม่
38.จ.ส.อ.อธิเชษฐ จีรวัฒน์
39.จ.ส.อ.วราพงษ พงษ์มาลี
40.จ.ส.อ.คงศักดิ์ เพชรดี(เสียชีวิตแล้ว)
41.จ.ส.อ.นรินทร์ บางโพธิ์
42.จ.ส.อ.ร.ท.พงศธร จันธา
43.จ.ส.อ.ศุภชัย อ้วนโพธิ์กลาง
44.จ.ส.อ.ประพัตร มนูสารพงษ์
45.จ.ส.อ.ทวีวัช ใจดี
46.จ.ส.อ.ธีระ อ่อนคล้าย
47.จ.ส.อ.ธวัชชัย รัตนประสงค์
48.จ.ส.อ.นิพล บัวแก้ว
49.จ.ส.อ.สายทอง อัยลา
50.จ.ส.อ.วราวุฒิ พรหมทอง
51.จ.ส.อ.ประภาส แก้วทอง
52.จ.ส.อ.วีรศักดิ์ บันลือหาญ
53.จ.ส.อ.อุดม ใจสู้ศึก
54.จ.ส.อ.สุรพล คงรอด
55.จ.ส.อ.สายชล จิตรเจือ
56.จ.ส.อ.เศกสิทธิ์ ยิ้มแย้ม
57.จ.ส.อ.วิเชียร แท่งมณี
58.จ.ส.อ.สมควร พันธนิตย์
59.จ.ส.อ.สรพล ประกิระเค
60.จ.ส.อ.อำพล คำภีระ(เสียชีวิต)
61.จ.ส.อ.ประสาร วิลัย
62.จ.ส.อ.คำปัน สีพุทธา
63.จ.ส.อ.สมชาย ทองพุ่ม
64.จ.ส.อ.พิสิทธิ์ ศรีนิเวน์(สุธีร์)
65.จ.ส.อ.อนุชา จิตต์ชอบค้า
66.จ.ส.อ.ทรงกลด รื่นอุรา
67.จ.ส.อ.ยุทธ์ วงค์จันตา
68.จ.ส.อ.ไพศาล น้อยแสง(เสียชีวิตแล้ว)
69.จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ กุลละวนิชย์
70.จ.ส.อ.ไพวรรณ ขันฑะมาลา
71.จ.ส.อ.ดิเรก นิยมการ
72.จ.ส.อ.ชำนาญ พันสมบัติ
73.พันโทบัณพิต คำเคน
74.จ.ส.อ.จำรัส แผลงฤทธิ์
75.จ.ส.อ.สุทธิชัย ศรีโกศล
76.จ.ส.อ.สิทธิ ชาญชัย(ปลัด อบต.เพิ่มชื่อเป็นกิตติสิทธิ์)
77.จ.ส.อ.มงคล ชนะสงคราม
78.จ.ส.อ.นเรศ เชื้ออาษา
79.จ.ส.อ.ปัญญา หวะสุวรรณ(ลาออกจากราชการแล้ว)
80.จ.ส.อ.จินดา พลหงษ์
81.จ.ส.อ.จรูญ โคตรสมบัติ
82.จ.ส.อ.หิรัญ บรรดาศักดิ์
83.จ.ส.อ.สำรวย ชั่งชั่ว
84.จ.ส.อ.สำเร็จ ใบยา
85.จ.ส.อ.วีรพงษ์ ชมภูพันธ์
86.จ.ส.อ.ราชัญ เนียมทอง
87.จ.ส.อ.วิบูลย์ ชูบุญลาภ
88.จ.ส.อ.วิฑุรย์ มาลัย
89.จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ มากร
90.จ.ส.อ.จรูญศักดิ์ ปัญญาทิพย์
91.จ.ส.อ.มานิตย์ ถนอมทรัพย์(ธอ.ส.บุรีรัมย์)
92.จ.ส.อ.ปรีชา สิริสัมพันธ์
93.จ.ส.อ.ประหยัดทรัพย์ เชื้อชาญ(ลาออกจากราชการ)
94.จ.ส.อ.พันธ์ทิพย์ ดีลี
95.จ.ส.อ.ธีรศักดิ์ ฉัตรอินปัน
96.จ.ส.อ.ประสิทธิ์ สร้อยปัดสา
97.จ.ส.อ.สุพจน์ บรรทัด
98.จ.ส.อ.แสวง กำบุญมา
99.จ.ส.อ.ทองรินทร์ ราชบุญคุณ
100.จ.ส.อ.เศรษฐศักดิ์ จำเริญจิตร

krunumas กล่าวว่า...

รายชื่อที่เพื่อเห็นเป็นอดีตนักเรียนนายสิบ 4/28 ทบ.พัน 1 ร้อย 2 นะครับ เพื่อคนใดต้องการแจ้งชื่อเพิ่มส่งที่อยูเบอร์โทร ลงใน blog นี้ได้เลยครับ รุ่น 18/28 ทุกเหล่าทุกรุ่นครับกระผม ทุกกองพัน ทุกกองร้อย
สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม

krunumas กล่าวว่า...

หมายเลขโทรศัพท์
1.ส.อ.ภาณุมาศ ศรีราม (ร)08-9848-0009
2.ร.ต.กิตติสิทธิ์ ชาญชัย (ร)08-7176-6081
3.ร.ท.พันทิพย์ ดีลี (ร/ช)08-9122-0339
4.ส.อ.สิทธิชัย ศรีโกศล (ร) 08-3117-2891
5.ส.อ.เพทาย พิมพ์ทอง (ร) 08-6263-5902
6.จ.ส.อ.จรัญ ถนอมศิลป์ (พ) 08-6258-1108
7.จ.ส.อ.ธวัชชัย รัตนประสงค์ (ร)08-1442-2646
8.จ.ส.อ.บรรชิต อุดม (ร) 08-1759-0747
9.จ.ส.อ.อธิเชษฐ จีระวัฒน์ (ร) 08-3617-0616
10จ.ส.อ.อุดม ใจสู้ศึก (ร) 08-4790-7162
11.จ.ส.อ.ประพัตร มนูสารพงษ์(ร) 08-6257-3147
13.พ.ท.บัณฑิต คำเคน(ร)08-9137-8032
14.ร.อ.สุเทพ จีนศรีคง(ช)08-5892-0244
15.จ.ส.อ.อนุชา จิตต์ชอบค้า (ร) 08-1953-4632
16.จ.ส.อ.ทองรินทร์ ราชบุญคุณ (ร)08-10639-9798
เพื่อนร่วมรุ่นทุกเหล่าสามารถส่งหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนไว้ได้ตามสะดวก ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกเหล่าเพื่อเป็นสื่อในการติดต่อประสานงาน
สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม

krunumas กล่าวว่า...

ต่อครับ
จ.ส.อ.ราชัญ เนียมทอง ราบ 08-9859-2845
จ.ส.อ.นรินทร์ บางโพธิ์ ราบ 08-9161-6454
จ.ส.อ.สมพร เซ็งมา ราบ 08-1604-1929

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

วัลลภ สุทธิกร เพื่อนรุ่น 1/27 มทบ.4 คิดถึง
จาก จสอ.ชูศักดิ์ ยิ้มสุข สรรพาวุธ

krunumas กล่าวว่า...

24.จ.ส.อ.วัลลภ สุทธิกร
25.จ.ส.อ.สุภาพ ม่วงรัก
26.จ.ส.อ.วศิน วรปัสสุ
27.จ.ส.อ.สมพร เซ้งมา 08-1604-1929
28.จ.ส.อ.สุรศักดิ์ เข็มกลัด
29.จ.ส.อ.ไพศาล สุขอินทร์
30.จ.ส.อ.อนุพงษ์ พิมล
31.จ.ส.อ.สุขเกษม จันทรวิจิตรกุล
32.จ.ส.อ.สุรัชย์ ไวยนันท์
33.จ.ส.อ.เฉลิมพล ยาดี
34.จ.ส.อ.สุวิน ยามา
35.จ.ส.อ.ชาญบุญ ทรัพย์ใหญ่
36.จ.ส.อ.บัญญัติ คงทรัพย์
37.ร.ต.กฤษ พรหมใหม่
38.จ.ส.อ.อธิเชษฐ จีรวัฒน์ 08-3617-0616
39.จ.ส.อ.วราพงษ พงษ์มาลี
40.จ.ส.อ.คงศักดิ์ เพชรดี(เสียชีวิตแล้ว)
41.จ.ส.อ.นรินทร์ บางโพธิ์ 08-9961-6454
42.ร.ท.พงศธร จันทา 08-1972-3983
43.จ.ส.อ.ศุภชัย อ้วนโพธิ์กลาง 08-9932-6176
44.จ.ส.อ.ประพัตร มนูสารพงษ์ 08-6257-3147
45.จ.ส.อ.ทวีวัช ใจดี
46.จ.ส.อ.ธีระ อ่อนคล้าย 08-6820-5176
47.จ.ส.อ.ธวัชชัย รัตนประสงค์
48.จ.ส.อ.นิพล บัวแก้ว
49.จ.ส.อ.สายทอง อัยลา
50.จ.ส.อ.วราวุฒิ พรหมทอง
51.จ.ส.อ.ประภาส แก้วทอง 08-9457-7605
52.จ.ส.อ.วีรศักดิ์ บันลือหาญ
53.จ.ส.อ.อุดม ใจสู้ศึก 08-4790-7162
54.จ.ส.อ.สุรพล คงรอด(ลาออก08-5032-3829
55.จ.ส.อ.สายชล จิตรเจือ
56.จ.ส.อ.เศกสิทธิ์ ยิ้มแย้ม
57.จ.ส.อ.วิเชียร แท่งมณี
58.จ.ส.อ.สมควร พันธนิตย์ 08-9870-7820
59.จ.ส.อ.สุรพล ประกิระเค
60.จ.ส.อ.อำพล คำภีระ(เสียชีวิต)
61.จ.ส.อ.ประสาร วิลัย(เสียชีวิต)
62.จ.ส.อ.คำปัน สีพุทธา
63.จ.ส.อ.สมชาย ทองพุ่ม
64.จ.ส.อ.พิสิทธิ์ ศรีนิเวน์(สุธีร์)
65.จ.ส.อ.อนุชา จิตต์ชอบค้า 08-1953-4632
66.จ.ส.อ.ทรงกลด รื่นอุรา
67.ร.ท.ยุทธ์ วงค์จันตา 08-9554-4214,08-08-9158-2126
68.จ.ส.อ.ไพศาล น้อยแสง(เสียชีวิตแล้ว)
69.จ.ส.อ.ชัยวัฒน์ กุลละวนิชย์
70.จ.ส.อ.ไพวรรณ ขันฑะมาลา
71.จ.ส.อ.ดิเรก นิยมการ
72.จ.ส.อ.ชำนาญ พันสมบัติ
73.พันโทบัณพิต คำเคน 08-9137-8032
74.จ.ส.อ.จำรัส แผลงฤทธิ์
75.จ.ส.อ.สุทธิชัย ศรีโกศล 08-3117-2891
76.ร.ต.สิทธิ ชาญชัย(ปลัด อบต.เพิ่มชื่อเป็นกิตติสิทธิ์) 08-7176-6081
77.จ.ส.อ.มงคล ชนะสงคราม
78.จ.ส.อ.นเรศ เชื้ออาษา
79.จ.ส.อ.ปัญญา หวะสุวรรณ(ลาออกจากราชการแล้ว)
80.จ.ส.อ.จินดา พลหงษ์
81.จ.ส.อ.จรูญ โคตรสมบัติ
82.จ.ส.อ.หิรัญ บรรดาศักดิ์
83.จ.ส.อ.สำรวย ชั่งชั่ว
84.จ.ส.อ.สำเร็จ ใบยา
85.จ.ส.อ.วีรพงษ์ ชมภูพันธ์
86.จ.ส.อ.ราชัญ เนียมทอง 08-9859-2845
87.จ.ส.อ.วิบูลย์ ชูบุญลาภ
88.จ.ส.อ.วิฑุรย์ มาลัย
89.จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ มากร
90.จ.ส.อ.จรูญศักดิ์ ปัญญาทิพย์
91.จ.ส.อ.มานิตย์ ถนอมทรัพย์(ธอ.ส.บุรีรัมย์)
92.จ.ส.อ.ปรีชา สิริสัมพันธ์
93.จ.ส.อ.ประหยัดทรัพย์ เชื้อชาญ(ลาออกจากราชการ)
94.ร.ท.พันธ์ทิพย์ ดีลี 08-9122-0339
95.จ.ส.อ.ธีรศักดิ์ ฉัตรอินปัน 08-1910-6210
96.จ.ส.อ.ประสิทธิ์ สร้อยปัดสา
97.จ.ส.อ.สุพจน์ บรรทัด
98.จ.ส.อ.แสวง กำบุญมา
99.จ.ส.อ.ทองรินทร์ ราชบุญคุณ
100.จ.ส.อ.เศรษฐศักดิ์ จำเริญจิตร
101 จ.ส.อ.บรรชิต อุดม (ร) 08-1759-0747

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มีความจริงใจในสายอาชีพของผู้ให้ กระตือรือล้นเสาะแสวงหาสิ่งใหม่ๆให้กับลูกศิยษ์ พร้อมที่จะเป็นผู้ที่ไร้ค่าเมื่อลูกศิยษ์ถึงฝั่ง อาชีพครูสำหรับผม ๆเห็นใจครูเสมอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ่าสิบเอกธีระ อ่อนคล้าย เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ใหม่ 08-5089-6844

manachai กล่าวว่า...

ร.ต.มานะชัย พงษ์เสน่ห์ 18/28(ม.)081-0369544

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ มากร 081 - 7070064

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ดีใจที่มาเจอเวปที่เป็นสื่อกลางของรุ่นเรานะ คิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคนเลย โทรหาเราบ้างนะ หรือ แอดมาที่เมลล์ magonk_@hotmail.com ก็ได้ อยากให้วันเก่า ๆ กลับมา แต่ก็เป็นไปไม่ได้ 081 - 7070064 055 - 216095 หรือ 055 - 377475 ทำงานอยู่ที่ ททบ.5 พิษณุโลก และ สลก.กบว.ทบ.3 คับ จากเพื่อนที่ เฝ้าคิดถึง จ.ส.อ.สุรเชษฐ์ มากร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอบคุณครับ จ.เชษฐ์ มากๆ เพื่อนเราจำได้ ฝากเพื่อนๆรุ่นเดียวกันแจ้งข่าวคราวบ้าง แจ้งลงเลยครับยินดีต้อนรับทุกรุ่นทุกเหล่า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เวชกุล จันทรประทักษ์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ธีระ อ่อนคล้าย โทร.085-0896844 ไง ภานุมาศ จำกันได้ บ่ เห็นรายชื่อ ร้อย 1 พัน 2 4/28 แล้ว ทำให้คิดถึงคืนวันเก่า ๆ เมื่อปี 28 ดีใจที่นายได้ช่วยเป็นสื่อกลางให้เพื่อน ๆ ได้เข้ามาพูดคุยกัน คิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคนนะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โทษทีพิมพ์ผิด ขอแก้เป็นร้อย2พัน1 4/28 ธีระ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

รับทราบแล้ว จ.ธีระ อ่อนคล้าย เลี้ยงรุ่นปี 52แล้วเจอกันเพื่อน นครราชสีมา เมื่อ 22-27เมษายน 2552 ไปเยี่ยมเพื่อนทางเหนือ เจออยู่ 2คน ส.สุรพล คงรอด ขอบคุณเพื่อนสำหรับที่พักที่เชียงใหม่ ไปเชียงรายก็ได้พบกับ ท่านปลัดกิตติสิทธิ์ ชาญชัย เราขอขอบคุณเพื่อด้วยที่ต้อนรับเพื่อนอย่างดี หวังว่าเราคงได้ต้อนรับเพื่อนและครอบครัวบ้างนะ ขอบคุณจริงๆ ส.อ.ภาณุมาศ ศรีราม เพื่อน 1828 แสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับ ทุกเหล่าทุกกองร้อย

krunumas กล่าวว่า...

เพื่อนคนใดเข้ามาแล้วก็มาลงเบอร์โทรไว้นะครับ เพื่อการติดต่อสื่อสาร
จ่าสิบเอกสุพจน์ บรรทัด 08-9912-1285
จ่าสิบเอกพิสิทธิ์(สุธีร์) ศรีนิเวศ 08-4399-6363
จ่าสิบเอกจรูญ โคตรสมบัติ 08-9571-1629
จ่าสิบเอกบัญญัติ คงทรัพย์ 08-5743-9606
จ่าสิบเอกสุรเชษฐ์ มากร 08-1707-0064

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ข่อยมารายงานโตเด้อ จ.ส.อ.นพดล วรรัตน์ ช.พัน.202 เหล่า ช่าง
พะนะวา 080-1642620 คึดฮอกสุขู่สุคนเด้อเพี้ยน อย่าลิมกะแล่วกัน
6 ธ.ค.52 เฮามาซุมแซวกันซั่นดอกวา เบอร์พอใหย่ภาณุมาศ (อาจารย์) เบอร์ที่โทรด้ายและติดง้าย ง่าย นะเบอร์ไหนวุ้ย อยากคุยด้วยน่ะ นะ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ่าสิบเอกจำรัส แผงฤทธิ์ 08-1925-1273
จ่าสิบเอกสุภาพ ม่วงรัก 08-9549-2355

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ่าสิบเอกอิทธิพัทธ์(จำรัส) แผงฤทธิ์ 08-1925-1273

จ.ส.อ.สมจิตร บุญจริง กง.0895709149 กล่าวว่า...

สังกัด ม.พัน.๒๑ ร้อยเอ็ด

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

น้องนุษ เหล่า พธ.(ฝพธ.พล.ร.ร6) ร้อยเอ็ด 0810567974

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

โทษที ตกภาษาไทย ( ฝพธ.พล.ร.6 )

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สำเร็จ ใบยา ออกจากราชการแล้วครับ ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่บ้าน(ขับสิบล้อ) เบอร์โทรติดต่อ 086-1886963

จ.ส.อ.บุญเหลือ รินทา กล่าวว่า...

เป็นสมาชิกใหม่ จ.ส.อ.บุญเหลือ รินทา อยู่ รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน จ.สุรินทร์ เบอร์โทร 081-9558704 ติดต่อเราได้นะเพื่อน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ่าสิบเอกสายชล จิตรเจือ (จ่าโก๋ การบิน)

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.สายชล จิตรเจือ (จ่าโก๋ การบิน) ร.4/28 (2001)
0897225280 , 0858053693

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ่าสิบเอกประสิทธิ์ สร้อยปัดสา จ. อุบลราชธานี 08-0482-9976

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.บรรชิต อุดม จ.ลพบุรี ร.4/28 0832442853

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ดาว เพชรดำดี ขกท.กกล.สุรสีห์ กาญจนบุรี กส.18/28
085-2893324

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร.ต.ยุทธ วงค์จันตา 0841702408

krunumas กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดีกับผู้หมวดเป้ จ.ส.อ.อนุพงษ์ พิมล ร.3 พัน 1 08-9940-8922
และผู้หมวด อุดม ใจสู้ศึก

จ.บรรชิต จ.ลพบุรี กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดี ผู้หมวด อนุพงษ์ พิมล และ ผ้หมวดอุดม ใจสูศึก

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

คิดถึงพ่อกุ้ง

รักพ่อกุ้ง ไพศาล น้อยแสง มากๆๆ

Love Father'pisan very much

From Kunlaporn noisang

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

หนูกุลภรณ์ พ่อดีใจที่เข้ามาเยี่ยมเวปนี้นะ พ่อขออนุญาตเก็บชื่อของพ่อไพศาสล น้อยแสง นี้ไว้ในเวปของพ่อก็แล้วกัน เตือความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยร่วมชีวิตกันที่ค่ายธนรัชต์ คงไม่ว่าอะไรนะ ขอบคุณหนูมาก
สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร.ท.ค้ำจุน มะปะเข 18/28 เหล่า สพ.ตอนนี้เปลี่ยนเป็น สบ.

จ.บรรชิต กล่าวว่า...

สวัสดีเพือน 1828 ทุกท่าน ขอฝากลูกขอ จ.พิศาล ฯ พ่อดีใจที่หนูเข้ามาคุยกับเพื่อนพ่อหนู โทรเบอร์ 0812442853

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.วิรุจน์ ใจอุ่น รุ่น4/28ทบ.(พัน.2 ร้อย.2)081-0528774 ยังมีชีวิตอยู่ครับเพื่อนทุกคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร.อ.สุเทพ ฟักน่วม 0815715410

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดี น้องนุษ ฯ ฝพธ.พล.ร.6

จาก .. จ.บ.จ.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ่า ชัยนาท แจ้สูงเนิน เหล่า ส.(พัฯ.นร.รร.ส.สส.)ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน สมุทรสาคร

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร.ต.บุญธรรม มะโนคำ (เดิม พ.๕/๒๘)
นธน.กรม ทพ.๔๔
อ.สายบุรี
จ.ปัตตานี ๐๘๔ ๙๘๖ ๖๒๒๐

pisit กล่าวว่า...

จ.ส.อ.พิสิฐ สุวรรณพาหุ
กองร้อยทหารม้าอากาศที่ ๑ (กง.) ๐๘๓-๖๔๓๗๕๒๘

pisit กล่าวว่า...

คิดถึงเพื่อนกุ้งเสมอ
จาก เพื่อนหมอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.เฉลิมพงษ์ โพธิสาร
ร้อย.ตถ.๖ พล.ร.๖ ร้อยเอ็ด
(ราบ ร้อย ๓ พัน.๑) ๐๘๙-๙๖๔๗๑๓๙

pisit กล่าวว่า...

เพื่อน ๆ ที่ ช.พัน.๕ จ.นครศรี ฯ ส่งข่าวมาหากันบ้างซิ
จาก จ.หมอ

จ.ส.อ.ราชันย์ จันทร์ชัย กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ราชันย์ จันทร์ชัย นนส.ราบ พัน.1ร้อย.3
ร.12/2รอ.
ปัจจุบันราชการ 3จชต.จว.นธ.

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.บุญทัน จันทอง 082-8283112
จ.ส.ต.เพทาย พิมพ์ทอง 086-2635902
ราบ 1/1
ผบ.หมู่ ปล. ร.๒๓ พัน.๓ ค่ายวีรวัฒน์โย
ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
เจอกันที่โคราชนะเพื่อน
antagassa@hotmail.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.รัตนศิลป์ ขันทอง 089-8204565
พลวิทยุโทรเลข ร้อย บก.ร.29
ต.ลาดหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71190
ชรก.สนามอ่าวมะนาว ประจวบ
ยังมีชืวิตอยู่เหมือนกัน คิดถึงเพื่อนทุก ๆ คน 4/28 18/28 เหล่าราบ
เจอกันที่โคราชนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.กฤต (นิรัตน์)กันทอง ร้อย 2 พัน 2 ราบเป็นการเงินแล้วครับอยู่ที่ รพ.ค่ายพ่อขุนผาเมือง เพชรบูรณ์ คิดถึงเพื่อนทุกคน 089-7034289 /056-721100

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ประสงค์ ประกอบการ ร้อย.2 พัน.3 (ราบ) คิดถึงเพื่อนทุกท่าน ปัจจุบันทำงานที่ ค่ายโสณบัณฑิตย์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เบอร์โทร 081-8842186

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ณัฐชัย มาศศรี ร้อย 3 พัน 1 (ราบ) คิดถึงเพื่อน ๆ ทุกคน ปัจจุบันที่ทำงาน ศฝ.นศท.มทบ.๔๑ ค่ายวชิราวุธ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000 เบอร์โทร 081-9688162

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

มาแล้วครับ เป้ ร้อย.3 พัน.1 (ร้อยราชา)คิดถึงเพื่อนทุกคนครับ โทร 0867196702

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สว้สดีเพื่อนๆ มารายงานตัวครับ พ.ต.ปรีชา ภูยาธร ทหารราบ 4/28 ร้อย.2พัน.3 กองบินสนับสนุนทั่วไป ศูนย์การบินทหารบก ปัจจุบันราชการที่ ชปบ,ทบ.สุรนารึ ส่วนแยก รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ จ.อุบล ขอรายละเอึยดงานเลี้ยงรุ่นที่โคราช 6ธ.ค.52ด้วยครับ 081-8520021 รักเพื่อนทุกคนครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อนๆๆ ทุกคน เรา จ.ส.อ.วิษณุ รอดมั่น เหล่า ราบ ร้อย.1 พัน.2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรปะวัติ อ.เมือง จ.นครสวรรค์
โทร.081-0392718

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

พรุ่งนี้เจอกันนะสหายทั้งหลาย จ่าเพทาย

ครูอิ้ด กล่าวว่า...

ครูมณเฑียร แรมฤทธิ์ ม้า 1828 103 ร.ร บ้านสองพี่น้องวิทยาคาร อ. ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ว่าที่มหาบัณฑิต

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินใจกับ ม้า 1828 103 ที่เป็นสัญญาบัตร
พ.ท.สมพร ครูชัยรัตน์ ครูมณเฑียร พ.ต.ธวัฒน์ พ.ต.วิสูตร ร.อ.บุญทิน ร.อ.จำนงค์ ร.ท.มนตรี ร.ตมานะชัย ร.ต.อภิสิทธิ์ ร.ต.ดำรงค์
ร.ต.ไชยา ร.ต.ไพยนต์ และ พ.ต.ศรีไว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.สุริยาวุธ นนท์ตุลา สพ. จ่าต้อมอุบลฯ สังกัด หมวดซ่อมบำรุงส่วนหน้าที่2 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โทร 081-4703960

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดีกับ สื่อสาร 18/28 พ.ท.พิชิตชัยฯ ได้เป็น ผบ.ส.พัน.6

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดีกับ สื่อสาร 18/28 พ.ท.พิชิตชัยฯ ได้เป็น ผบ.ส.พัน.6

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีปีใหม่ เพื่อน ๆ ๆ ทุกท่าน จากชาว 1828 จ.ลพบุรี
จ.ส.อ.บรรชิต อุดม เหล่า ราบ ร้อย 2 พัน.1 (080-0185896)
ขออวยพรพร้อมสวัสดีปีใหม่ แด่ อ.ภาณุมาศ ฯ พร้อมเพื่อน ๆ ทุกท่าน
ขอให้มีความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกประการ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีปีใหม่ปี 53 ขอให้เพื่อนรุ่น 4/28(18/28)พร้อมครอบครัว จงมีแต่ ความสุข สมหวังตลอดปี 53 ทุกๆ ท่าน จาก จ่าจุด กลิ่นสอาด นนส.ร้อย.1 พัน.1 โทร 081-9474561,084-1972989 และ 036-539200 KLENSA-ARD@HOTMAIL.COM
(ปี 53 อยู่ จชต.ฉก.นราธิวาส จว.นราธิวาส )
คิดถึงเพื่อนทุกๆคน มีอะไรก็โทรมาหาได้

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีปีขาล ขอให้เพื่อนๆและครอบครัว จงมีความสุข เจริญทั้งลาภยศ สรรเเสริญ สุขภาพแข็งแรง รำๆรวยๆตลอดไป
จาก ครูมณเฑียร ม้า

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อนๆ รุ่น 4/28 (18/28) เรา จ.ส.อ.เลิศชาย แสงสว่าง (นนส.ทบ.ราบ "พัน.3 ร้อย.1")ขอให้เพื่อนๆ จงมีแต่ความสุข ความเจริญ สุขภาพแข็งแรง ตลอดไป ตอนนี้เราอยู่ ร.16 พัน.3 ค่ายบดินทรเดชา อ.เมือง จ.ยโสธร โทร 0853030449 ,0801545366 คิดถึงเพื่อนเสมอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีปีใหม่ ปี 53 เพื่อนร่วมรุ่น นนส.18/28 ( 4/28)ทุกท่านขอให้มีความสุขทุก ๆ ท่านและมีความสุข ความเจริญในหน้าที่การงาน ตลอดชิวิต
จาก จ.ส.อ.จุด กลิ่นสอาด ร.31 พัน.1 รอ.จว.ลพบุรี
โทร 081-9474561 (KLENSA-ARD@HOTMAIL.COM

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อนปี28ทุกท่านถ้ามีการพบปะครั้งต่อไปอยากให้มีการเตรียมการแต่เนิ่นๆเลือกจว.ที่มีที่ท่องเที่ยว

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.กมล รุ่งเรือง (ร้อย ๓ พัน.๑)(ราบ)
สวัสดีเพื่อนๆ ๑๘/๒๘ ทุกตน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ธนวัฒน์ อินทร์เอี่ยม(หมอ)ร้อย4พัน3(ราบ)
สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่าน ขอมีความสุขและปลอดภัยทุกนาย
พบปะครั้งต่อไปที่เชียงใหม่ ....รับรองมีที่เที่ยวแน่นอน
คิดถึงเพื่อน..จ.หมอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.หมอ ร้อย4/3 ปัจจุบัน กอ.รมน.ชม.(ราบ)ต้นสังกัด รร.นส.ทบ.
อีเมล์ tana_mn@hotmail.com โทรฯ0-894-336-284

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.สมพร เซ็งมา ราบ)ร้อย.๒ พัน.๑ ปัจจุบัน ผสบ.ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระนเศวรมหาราช ฯ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 080-5051261
ผ่าน จว.พ.ล.แวะหาได้นะครับยินดีต้อนรับเพื่อน ๆ 18/28 ทุก ๆ คน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.นิรุท พฤกรัตน์ ราบ ร้อย.๒ พัน.๒ ปัจจุบัน ร.๒๑ รอ.ค่ายนวมินทราชินี
อ.เมือง จ.ชลบุรี 084-0233428
ขอสวัสดีเพื่อนๆ 18/28 ทุกคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อนๆชาว18/28-4/28 ทุกเหล่า-ทุกสังกัด ปี.53 ขอให้ทุกท่านทุกครอบครัวมีแต่ความสุขสมหวังในทุกอย่าง เป็นไงบ้างหลังจากไปพบปะกันมามีรูปการจัดงานก็ลงไว้ให้ได้ดูกันบ้าง จากเพื่อนที่ติดภารกิจสนาม
3จชต.คิดถึงเพื่อนๆทุกนาย

จ.ส.สายันต กล่าวว่า...

จ.ส.อ.สายันต์ จันทร์เพ็ชร กองพันทหารสื่อสารที่ ๕ ค่ายเทพสตรีศรีสุทร อ.ท่งสง จ.นครศรีธรรมราช 081-8048527

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อน ๆ นนส.รุ่น 18/28 ทุกนาย ถึงจะอยู่ไกลแต่ใจยังคิดถึงเพื่อนทุก ๆ คน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อนเพื่อนๆๆชาว 18/28-4/28ทุกเหล่า
จ.ส.อ.มนตรี รักสิทธิ์จันทร์ กองร้อยลาดตระเวนระยะไกลที่3
ค่ายสุรนารี จ.นครราชสีมา 0843968186

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.สุนัย ภิโสรมย์ ร้อย.1พัน.1ตอนนี้ ชุมพร 25/1

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ส.อ.สำเนียง หาญกล้า รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์
0831254752 mal...summydy@gmali.com

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร.ท.พิจิตร เลื่อมตา (ราบ) 4/28 ร้อย1 พัน3 สวัสดีเพื่อน 1828 ทุกนายผ่านมาลพบุรีแวะหากันนะที่ ร.31 รอ.หรือพูดคุยกันที่ 081-3852855 หรือ เมลมาที่ pj1828 windows live.com นะเพื่อน ขอให้เพื่อนและครอบครัวโชคดีทุกคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร.ท.พิจิตร ขอแก้ไขmal เป็น pj1828@windows live.com ครับผม อย่าลืมส่งข่าวถึงกันบ้างนะเพื่อนๆ 1828

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ส.อ.ณัฎฐ์(ณวพล)กลิ่นชมแสง
เหล่าราบ ร้อย2พัน2
ปัจจุบัน ธุรกิจส่วนตัว
เบอร์โทร 08-6781-5154
คิดถึงเพื่อน ร้อย2พัน2ทุกคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

now almost 3 years sgt.paisan noisang pass a way for me i never forget him because he,s friendly for everyone i love him very much.if he still alive we must have party 8 april happy birthday.my brother. he say no one love him but i never told him how much i love him?

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงแม้เพื่อน ไพศาล น้อยแสงไม่อยู่(เพื่อนๆเรียกไอ้กุ้ง ดูจะสนิทสนมและคุ้นเคยมากกว่า เพราะเรานอนเตียงใกล้กัน) เราก็ระลึกถึงได้ ในฐานนะเป็นเพื่อน ขออวยพรย้อนหลังในวันเกิดคล้ายวันเกิดวันที่ 8 เมษายน 2553
ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกจงดลบันดาลประธานพรให้ครอบครัวน้อยแสง ทุกท่านทุกคน จงประสบความสำเร็จ มีความสุข รำรวย คิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใด จงสมความมุ่มาดปรารถนา ทุกประการ
บุญใดกุศลใดที่เพื่อนได้สร้างมาจงดลบันดาลให้เพื่อนกุ้ง ได้เสวยสุขในภพใหม่ด้วยเทอญ
คิดถึงเพื่อน สิบเอกภาณุมาศ ศรีราม

จสอ. ชาตรี หมี่นปราบ กล่าวว่า...

(เหล่า ส.)มีใคร อยู่ จ.เชียงใหม่บ้าง? คิดถึงจังเลย ดีใจที่ได้เจอเว็ปนี้!
เจอกัน ที่ 700 ปี ในวันเลี้ยงรู่น สวัสดี

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ยุทธพงษ์ พาที เหล่าม้า 1828 กองบัญชาการกองทัพน้อยที่ 3
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ บชร.3 อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
ยินดีที่ได้รู้จักเพื่อน ๆ นนส.รุ่น1828 รวมเหล่าทุกคนครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ศราวุธ เจริญพานิช จ.นครศรีธรรมราช เหล่า ช่าง ยินดีได้รู้จัก นนส.รุ่น 18/28 ทุก ๆ คนนะเพื่อน เบอร์ 0847683750 ติดต่อได้

บัณฑิต กล่าวว่า...

สวัสดีครับ ผม พ.ท.บัณฑิต คำเคน ขอรายงานตัวครับ ตำแหน่งปัจจุบัน ผช.สัสดีจังหวัดอุบลราชธานี อีเมล์ pr_did-dao@hotmail.com โทร.086-0922326 สง.สด.จว.อ.บ. 045-255504 ขอบคุณจากใจจริง ตอ ภาณุมาศฯ ที่ช่วยเป็นสื่อกลางสานต่อให้เพื่อน ร้อย.2 พัน.1 4/28 ทุกคนได้พบปะพูดคุยกัน ดีใจมาก ดีใจจริง ๆ สวัสดีเพื่อน ๆทุกคนนะครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.อรรคเดช อัศริยะพันธุ์ เหล่าการเงิน (ร้อย.2 พัน.2)
ร.17 พัน.2 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำปาง 52000
รายงานตัว ครับผม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ขอแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์มณเฑืยร แรมฤทธิ์ อดีตม้า 18/28 จาก ร.ร บ้านสองพื่น้องวิทยาคาร สพท.ร้อยเอ็ด เขต 1 ที่คว้าปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษามหาบัณฑิตมาครอง ขอให้ได้เป็นผู้บริหาร เร็วๆไวๆ นะครับท่าน ผ.อ.
จาก ครูอิด 18 103

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ถนอม อ่อนลำ ร.4 พัน.3 (087-8420-693)
อยากได้เบอร์โทร เพื่อน ถนอมศักดิ์ มุนธานี ใครรู้ช่วยที

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ถนอม อ่อนลำ ร.4 พัน.3 (087-8420-693)
อยากได้เบอร์โทร เพื่อน ถนอมศักดิ์ มุนธานี ใครรู้ช่วยหนอยครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เพื่อนไปไหนกันหมด ไม่มีใครทักทายกันเลย คิดถีงเพื่อน 18/28 ทุกคน
จ.ส.อ.ถนอม อ่อนลำ ครับ

จ.ส.อ.ดำรงค์รักษ์ เงินมาก กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ดำรงค์รักษ์ เงินมาก กอ.รมน.จว.พ.ย.๐๘-๙๐๘๔-๖๕๕๐

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.สมาน ชูไว เหล่า พ.(๕/๒๘)กรม ทพ.๓๑ ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จว.พะเยา ๕๖๑๑๐ โทร ๐๘๑๐๓๑๗๓๔๘

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ส.อ.เปรมชัย หงษ์ยี่สิบสี่ พ. (๕/๒๘) รพศ.๕ ค่ายขุนเณร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๘๐ โทร.๐๘๒๓๙๙๑๖๘๔

เปรมชัย หงษ์ยี่สิบสี่ กล่าวว่า...

หวัดดีเพื่อนๆ 18/28 รวมเหล่าทุกท่าน ตอนนี้เชียงใหม่กำลังฟอร์มงานกันอยู่ อย่างไรก็ขอให้มากันเยอะำก็แล้วกันยินดีต้อนรับทุกท่าน18/28 ทภ.3 ตอนล่างก็ส่งข่าวมาได้นะคับเพื่อนในฐานะเป็นเจ้าภาพร่วมกัน

ชมรม นนส.ทบ.1828 เชียงใหม่ กล่าวว่า...

ติดตามข่าวประชาสัมพันธ์งานเลี้ยงรุ่นรวมเหล่า
นนส.ทบ.18/28 ประจำปี 2553 ได้ที่
http://nco1828chiangmai.blogspot.com/

ร.ตชัยนันท์ กล่าวว่า...

ร.ต ชัยนันท์ จุ้นสวัสดิ์ (จุ้ย)

นักเรียนนายสิบเหล่าราบ

สวัสดิเพื่อนร่วมเหล่าทุกคน

ที่ทำงาน ร11 พัน 2 รอ.

เขตบางเขนกรุงเทพ

เบอร์ติดต่อ0860356333

inf4_warroom กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อน เรา จ.ส.อ.วิษณุ รอดมั่น เหล่ารสบ ร้อย.1 พัน.2 รายงานตัว 081 0392718

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ครอบครัว คงทรัพย์ ขอให้เพื่อน รุ่น 4/28(18/28)ทุกคนพบแต่ความสุขความเจริญก้าวหน้าในอาชืพการงานในทุกๆด้าน
*****รักเพื่อนทุคน***คิดถึงทุกคน*****
ร.16 พัน.2 ค่ายบดินทรเดชา อ.เมือง จ.ยโสธร
35000จ.ส.อ.บัญญัติ คงทรัพย์ 085-7439606
081-9553718*****มีความสุขมากมายทุกๆคน
และตลอดไปนะเพื่อนรัก***

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีปีใหม่ เพื่อน 1828 ทุกท่าน ติดต่อด้วย 081-1906215

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีปีใหม่ 2554 เพื่อน ๆ ทุกเหล่าทุกท่าน เรา ส.อ.พรทิพย์ คำปุ้ม ร้อย 1 พัน.1 สังกัด ร.13 ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 โทร 0862321368

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ประยุทธ เกิดแก้ว เหล่าราบ 2/2 ศฝ.นศท.มทบ.31 ค่ายจิรประวัติ นครสวรรค์60000 ครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

เหล่าทหารแพทย์ขอแจมด้วยครับ จาก ลพบุรี วึ่งเมื่อปี ๒๕๕๓ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรวมเหล่าปรากฎว่าได้ผลเกินคาดเพื่อนๆ ร่วมมือดีมากครับ ครั้งไป ศบบ.โดย เสธ.เจตฯ ของเรารับไม้ต่อ และเหล่าทหารหจะให้ความร่วมเหมือนกับเหล่าอื่นๆ ที่ตอบรับอย่างที่ผ่านมา
......ประธานรุ่น ( พ.ลพบุรี )

ร.ท.ชาตินักรบ ขุนวิชิต (ป่าหวาย) กล่าวว่า...

เหล่าทหารแพทย์ขอแจมด้วยครับ จาก ลพบุรี ซึ่งเมื่อปี ๒๕๕๓ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรวมเหล่าปรากฎว่าได้ผลเกินคาดเพื่อนๆ ร่วมมือดีมากครับ ครั้งต่อไป ศบบ.โดย เสธ.เจตฯ ของเรารับไม้ต่อ และเหล่าทหารแพทย์
จะให้ความร่วมเหมือนกับเหล่าอื่นๆ ที่ตอบรับอย่างที่ผ่านมา
......ประธานรุ่น ( พ.ลพบุรี )

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ฝากข้อความถึง จ.ส.อ.เลิศชาย แสงสว่าง..ค่ะ
เป็นเพื่อนเก่า..ที่สุรินทร์..ไม่ได้พบกันนานมากแล้ว..ตั้งแต่เรียนจบ..เกือบ 25 ปี..ฝากความคิดถึงค่ะ..หวังว่าคงสบายดี..
เพื่อน..สุรินทร์

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับเพื่อน 1828 ทุกท่าน ผม ร.ต.วีระชัย ปะมาคะเต (ร้อย 2 พัน.2)นยน.ร.3พัน.1 ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร 0892744398
คิดถึงเพื่อนทุกคนครับ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับเพื่อน 1828 ทบ.ทุกท่าน ผม ร.ต.วีระชัย ปะมาคะเต (ร้อย 2พัน.2) นยน.ร.3 พัน.1
ค่ายกฤษณ์สีวะรา อ.เมือง จ.สกลนคร ครับผม โทร 089 2744398 คิดถึงเพื่อนท่านนาย นะ

ไพรงค์ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.ไพรงค์ มณีโชติ
สวัสดีครับเพื่อน 18/28ทบ.ทุกท่าน ผม จ.ส.อ ไพรงค์ มณีโชติ เหล่าราบร้อย 2พัน 2 ปัจจุบันสังกัดอยู่ 152 พัน 3 ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม จ.ปัตตานี ตอนนี้อยู่บ้านเลขที่ 84/1 ต. บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี คิดถึงโทรมาได้ที่เบอร์ 081-8971482 ครับผม

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร.ต รัตนศิลป์ ขันทอง

สวัสดีเพื่อน 1828 ทุกคน คิดถึงเพื่อนๆทุกคนครับ
ตอนนี้มีสองแถวให้เช่าเหมาเที่ยวเมืองกาญจนบุรี

ติดต่อ089-8204565

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.มนตรี รักสิทธิ์จันทร์ ราบ ร้อย.ลว.ไกล3
0843968186

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ร.อ.ยศวัจน์ มณีเีรืองโกมล ผบ.ร้อย สห.จทบ.ร.อ. รักเพื่อน18/28ทุกคน

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.สำเริง ชอบชู
นนส.ทบ. เหล่า ร. ร้อย.3 พัน.3
ปัจจุบันอยู่ ฝกพ.จทบ.ร.บ.
โทร. 081-1904295

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ถึงคุณภาณุมาศ /ติดตามข่าวของเพื่อน ๆ สมัยเรียนในblogนี้ ค่ะ / ชื่นชมค่ะที่คุณเป็นตัวกลางรวเพื่อน ๆ ได้มาก /ขอแสดงความคิดเห็น "จะดีมั๋ยถ้าจะเปิดเป็น face book นนส.28 จะได้ติดต่อกันง่ายขึ้น" / (ให้ลูก ๆ หัดพวกเราเล่นก็ได้ เด็กเดี๋ยวนี้เล่นเป็นกันทุกคน)/ขออภัยหากคุณไม่เห็นด้วย / ขอบคุณค่ะ

จ.ส.อ.ราชันย์ จัยทร์ชัย กล่าวว่า...

ขอแสดงตวามยินดีกับเพื่อน นนส.18/28 (ร,ม,ป,ช,ทหารพราน 3 จชต.จำนวน 21 นาย )ที่ผ่านการอบรมนายทหารเลื่อนฐานะประจำปี 2555 รุ่น 39 ( 1/55 )ขอให้มีความสุข ปลอดภัย ได้เป็น พ.อ.เร็วๆ จ.ส.อ.ราชันย์ จันทร์ชัย 085-2398188
ร.12 พัน.2 รอ

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จ.ส.อ.บรรชิต อุดม
ขอแสดงความยินดีกับเพื่อน 18/28 (ทุกท่านและทุกเหล่า ด้วย ครับ พิเศษเพื่อน ร้อย.2 พัน.1 /ติดต่อด้วยครับ (090-4767371)เมล์ Natawut01@gmail.com หรือ Face book (นายณัฐวุฒิ สุนารักษ์ ) (เรามีเพื่อน เรามีรุ่น ) รักเพื่อน ๆๆ ทุกคน คร๊าบ

จ่าสิบเอก อุดม อินทรน์เสนา กล่าวว่า...

จ.ส.อ.อุดม อินทร์เสนา (ม้า)18/28
กองร้อยรถถังที่ 2 กองพันทหารม้าที่ 26
ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมือง จว.เพชรบูรณ์ 67000
ขอรายงานตัวกับเพื่อนรุ่น 18/28 รวมเหล่าทุกนายครับ
เมล์ Udom_cvl1828@hotmail.com
Face book (Udom Dom และ จ่าดม เพชรบูรณ์)ครับ
โทร. 089-4689280 ครับผม

b5202100155 กล่าวว่า...

ร.ต.รัตนศิลป์ ขันทอง 4/28 ร้อย 3 พัน 3 สวัสดีเพื่อน 18/28 ทุกท่าน ตอนนี้ทำธุรกิจรถสองแถว ถ้าเพื่อนๆอยากมาเที่ยวเมืองกาญจน์ติดต่อได้ 089-8204565

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับเพื่อนๆ ผม จ.ส.อ.สนธิชาติ เกตุมณี 18/28 ราบ 3พัน3 กรม ทพ.11 พระตำหนักสมเด็จย่า ต.สุคิริน อ.สุคิริน จว.น.ธ.
08 9541 5441

Taveesak Ruyuenyong กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อน ๆ ทุกคน ผม ร.ต.ทวีศักดิ์ รู้ยืนยงค์
นธก.นฝ.นศท.จทบ.ร.อ. (ชรก.ฝยก.จทบ.ร.อ. ครับท่าน)
0819753808

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับเพื่อนๆ ผม ร.ท.ชัยญา ทิพย์อาสน์ ราบ ๑ พัน ๑ รอง ผบ. ร้อย สสช ร.๘ พัน ๒ ( รรก ฝอ. ๕ ร.๘ พัน ๒ ) อ. ชุมแพ จ.ขอนแก่น ๐๘๓ - ๓๒๗๘๙๔๕

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อน ๆ นนส.18/28 เหล่า ร.ทุกนาย จ.ส.อ.สมพร เซ็งมา ผสบ.ศปก.ทภ.๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช องเมือง จ.พิษณุโลก
080-5051261

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อน ๆ นนส.18/28 เหล่า ร. กระผม จ.ส.อ.สาทิตย์ พึ่งพงษ์
สังกัด กรมพัฒนาที่ 1 ต.ดอนตะโก อ.เมือง จ.ราชบุรี โทร 081-3850508

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ คิดถึงเพื่อน 1828 ทุกท่าน เราขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนทุกนายประสพแต่ความสุขความเจริญ สู่จุดหมายปลายทางที่สมบูรณ์ มีสุขภาพอนามัยดี ครอบครัวมีความสุข ตลอดไป

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

สวัสดีเพื่อนๆ เรา 4/28 (18/28) ร้อย.2 พัน.3 สังกัด ร.23 พัน.3 สุรินทร์ จ.ธวัชชัย วรรณคำ โทร 089 - 4118895 คิดถึงเพื่อนทุกคน ครอบครัว ร.23 พัน.3 สุรินทร์ ว่าที่ ร.ต.บุญทัน จันทอง, จ.ธวัชชัย วรรณคำ,จ.ประจักษ์ เนริกูล, จ.เพทาย พิมพ์ทอง, จ.วิสันต์ สมเป็น,จ.จรัญ ถนอมศิลป์ (พ.), จ.ณัฐพล โชครัมย์ (ย้าย ทพ.22)

boontham inthasin กล่าวว่า...

สิบเอกบรรจง ทะนานแก้ว
นนส.ทบ.ร้อยหนึ่งนหนึ่ง 4/28
หวัดดีเพื่อนทักทายก่อนค่อ
สนทนาภายหลัง

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

จสต.ไชยะรักษ์ ลำเจียก (เหล่าม้า ) คิดถึงเพื่อนทุกคนขอให้ทุกครอบครัวจงมีสุขภาพแข็งแรงและเจริญก้าวหน้าในหน้าที่งานงานทุกท่าน มทบ.22 (เออร์รี่แล้วปี 54 ) 0874526735

อรรคเดช พังหาบุตร กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ
อรรคเดช พังหาบุตร กล่าวว่า...
ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ